REGLEMENT VAN ORDE KNVB

Onderstaand het reglement van orde zoals de KNVB die heeft opgesteld.

Het betreden en verblijven op de terreinen van dit stadion geschiedt onder meer onder de volgende voorwaarden en spelregels: 1) dat men instemt met fouillering; 2) dat het verboden is voorwerpen waarmee de orde verstoord kan worden, alsmede alcoholhoudende dranken en verdovende middelen mee op het stadionterrein te nemen; 3) dat men aanwijzingen van het ordepersoneel en de politie ten behoeve van de ordehandhaving onverwijld opvolgt; 4) dat het ordepersoneel en de politie te allen tijde gemachtigd zijn om bij overtreding van één van deze spelregels of bij ordeverstorend gedrag personen, in het bezit van een geldig toegangsbewijs, onder inname hiervan zonder terugbetaling van het entreegeld, de toegang te weigeren of van het terrein te verwijderen; 5) dat men verplicht is, desgevraagd, een geldig identificatiebewijs te tonen (Wet ID); 6) dat ter beveiliging van goederen en personen gebruik wordt gemaakt van videocameratoezicht; 7) dat de stadiondirectie en het bestuur van de club elke aansprakelijkheid voor schade door het betreden en verblijven op het stadionterrein uitsluiten; 8) dat de standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 31 mei 2001, verbindend zijn voor een ieder die een wedstrijd bijwoont waar een Nederlandse club of een vertegenwoordigend Nederlands elftal aan deelneemt, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het stadion of in of rond de bijbehorende gebouwen en terreinen. Alle voorwaarden die gelden bij de levering van het toegangsbewijs zijn door de KNVB gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 31 mei 2001. Een ieder die in strijd handelt met deze algemene voorwaarden verbeurt, conform artikel 10 lid 4 van de voorwaarden, een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van € 450 (ƒ 991,67) zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn. Bij overtreding van het stadionverbod zijn de volgende boetebedragen van toepassing: - 1e overtreding stadionverbod € 900 (ƒ 2.000) - 2e overtreding stadionverbod € 1.500 (ƒ 3.305,56) - 3e overtreding stadionverbod € 2.000 (ƒ 4.407,42)
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×