Image without alt

Vrienden van Feyenoord

De VvF is een groep supporters die in een tijd van grote financiële nood Feyenoord voorzag van een forse kapitaalinjectie, om zo het voortbestaan van de club waarvan zij supporter zijn te garanderen. Pim Blokland is een van de directeuren en de woordvoerder van de VvF.

Hoe is de Vrienden van Feyenoord ooit ontstaan?

Gedurende het seizoen 2009-2010 werd Feyenoord geconfronteerd met ernstige financiële problemen. Er was sprake van omvangrijke schulden, een groot negatief eigen vermogen en de continuïteit van de club was serieus in gevaar. Op dat moment besloot een groep vermogende Feyenoord-supporters, onder leiding van Pim Blokland en onder de naam Vrienden van Feyenoord (VvF), de club de helpende hand toe te steken. De VvF is daarop met Feyenoord in gesprek gegaan en in goede harmonie is uiteindelijk overeenstemming bereikt over de oprichting van de VvF en een inbreng van (risicodragend) eigen vermogen tot een bedrag van 32,6 miljoen euro (waarvan 2,6 miljoen euro agio), bijeengebracht door ongeveer 30 betrokkenen. De VvF kreeg daarvoor 49% van de aandelen van Feyenoord, omdat zij onder geen beding de meerderheid van de aandelen van Feyenoord in bezit wensten te krijgen. De overige 51% van de aandelen zijn in bezit van de Stichting Continuïteit Feyenoord, kortweg STICO.

Welke rechten heeft de VvF?

Destijds werd afgesproken dat de VvF recht had op een jaarlijks dividend in geld van (maximaal) 4%, met uitzondering van de jaren dat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de UEFA Champions League. Dan gold een maximum dividend van 6%. Het dividend zou alleen worden uitgekeerd als de resultaten en financiële positie van Feyenoord dat toelieten. De eerste drie seizoenen (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) is geen dividend uitgekeerd, daarna vijf seizoenen wel, maar over het seizoen 2018-2019 weer niet. Gemiddeld heeft de VvF over de afgelopen 10 jaar ca. 2% dividend per seizoen ontvangen. Daarnaast kreeg de VvF per ingelegd bedrag van 1 miljoen euro jaarlijks de beschikking over vier business seats, een parkeerkaart en belevingsrechten.

Tenslotte kreeg de VvF het recht om twee personen voor te dragen ter benoeming in het toezichthoudende orgaan van Feyenoord, de RvC en de meerderheidsaandeelhouder STICO, die onder meer de continuïteit, identiteit en het cultureel erfgoed van Feyenoord bewaakt.

Welke voorwaarden zijn aangepast in juni 2018?

De VvF en Feyenoord hebben de doelstellingen en afspraken in juni 2018 geëvalueerd. Dit heeft toen geleid tot de conclusie dat de doelstelling van de VvF, namelijk het financieel gezond maken van Feyenoord, in belangrijke mate is gerealiseerd, met name door strak financieel beheer, goede sportieve prestaties en transferresultaten. De VvF vond daarom dat het moment daar was om over haar terugtreden te spreken. Om die reden hebben Feyenoord en de VvF afgesproken dat de doelstelling voor de komende jaren is, een gefaseerde en voor Feyenoord verantwoorde uitkoop van de VvF. Echter, alleen als Feyenoord daartoe financieel in staat is.

Ook zijn afspraken gemaakt over aanpassing van de voorwaarden van de overeenkomst. De nauwelijks gebruikte belevingsrechten zijn komen te vervallen en het jaarlijkse dividend is verlaagd van maximaal 4% naar maximaal 2%, waarbij toekenning van dit dividend opnieuw alleen zal plaatsvinden als de financiële resultaten en financiële positie van Feyenoord dat toelaten. Om die reden is in 2019 wederom geen dividend aan de VvF uitgekeerd. Het in enig jaar niet uitkeren van dividend, leidt op basis van de aangepaste afspraken in een volgend jaar tot een eenmalige verhoging van het dividend tot 3%, echter alleen wanneer de liquiditeitspositie van Feyenoord dat toelaat.

Welke afspraken gelden met betrekking tot uitkoop VvF?

Voorts zijn Feyenoord en de VvF overeengekomen op welke wijze en tegen welke voorwaarden Feyenoord de VvF weer kan uitkopen. De kern van deze afspraken is dat Feyenoord de aandelen van de VvF kan terugkopen tegen dezelfde prijs als waartegen ze in 2010 zijn geplaatst. De VvF doet op deze manier afstand van een mogelijke waardevermeerdering van haar aandelen mocht de waarde van Feyenoord in de loop der jaren zijn toegenomen. De terugkoop mag op ieder moment door Feyenoord worden gerealiseerd, echter door een aantal specifieke afspraken vindt dit bij voorkeur jaarlijks plaats. De omvang van deze jaarlijkse terugkoop van aandelen is afhankelijk van en bedraagt een vast percentage (15%) van de gerealiseerde netto inkomsten uit Europees voetbal en netto transferresultaten (20%). Ook ontstaat er een verplichting tot terugkoop van de aandelen door Feyenoord als er twee opeenvolgende jaren geen dividend aan de VvF is betaald. Feyenoord kan echter te allen tijde afzien van de terugkoop als de liquiditeitspositie van de club het op dat moment niet toestaat. Tot op heden is in 2018 en 2019 voor een bedrag van ca. 4,6 miljoen euro aan aandelen en agio teruggekocht van de VvF. Het aandelenbelang van de VvF in Feyenoord bedraagt daardoor nu ca. 46%.

Naarmate het belang van de VvF afneemt zullen ook evenredig minder business seats ter beschikking worden gesteld en wordt het recht om commissarissen en bestuursleden van de STICO voor te dragen op enig moment beperkt tot één, zo niet helemaal gereduceerd. Met de VvF is afgesproken dat de teruggekochte aandelen niet zonder hun instemming kunnen worden herplaatst bij een andere potentiële investeerder gedurende een periode van 1,5 jaar.

Wat is gebeurd met het aandeel van Supporters Steunen Feyenoord?

De bedragen die de VvF in de afgelopen twee jaar heeft ontvangen in het kader van de terugkoop door Feyenoord zijn in eerste aanleg aangewend om de bedrijven en supporters, die via een in 2010 georganiseerde VvF-campagne voor 1 miljoen euro participeerden in de VvF, volledig terug te betalen.

De supporters, verenigd in Supporters steunen Feyenoord, hebben hun aandeel hierin (ca. 700.000 euro) inmiddels aan Feyenoord beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van de Academy van Feyenoord op het nieuwe Varkenoord.

Hoeveel mensen zitten er in de VvF?

De VvF bestaat uit ongeveer 30 particulieren en bedrijven.

Hoofdpartner

Strategische partners

 • Castore
 • TOTO
 • QTerminals
 • Prijsvrij
 • Heineken
 • EuroParcs
 • D&R Group
 • Verloning[language]
 • LyondellBasell
 • BMW Breeman
 • VriendenLoterij
 • Univé
 • AD
 • RET
 • Knaken

Eredivisiepartner

 • ESPN