Image without alt

privacy

Feyenoord Rotterdam N.V. (hierna te noemen “Feyenoord” of “wij”) respecteert uw privacy en verwerkt en beveiligd persoonsgegevens conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring verklaren wij:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke manier;
 • Voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Welke bewaartermijnen wij hanteren;
 • Met welke categorieën van ontvangers wij jouw persoonsgegevens delen;
 • Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen;
 • De rechten waarover je als betrokkene beschikt;
 • Hoe wij gebruik maken van cookies;
 • Hoe je contact met ons op kunt nemen.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van jouw ouders dan wel jouw wettelijk voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Basisgegevens (jouw voor- en achternaam, tussenvoegsel);
 • Contactgegevens (jouw e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
 • Gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken (een IP adres, de bezochte pagina’s, het type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen). Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij het invullen van een onlineformulier, voor bijvoorbeeld het meedoen aan een actie of het invullen van een contactformulier;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt in het kader van het bijwonen van een evenement of bijeenkomst, zoals vereisten en dieetwensen;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie (jouw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en alle overige in jouw sollicitatie vermelde persoonsgegevens);
 • Bij e-mails die vanuit Feyenoord worden verzonden, worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt;
 • Alle inzendingen van foto’s die je aan Feyenoord verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Feyenoord of het uploaden van foto’s via deze website (www.feyenoord.nl);

Deze gegevens worden verzameld op het moment dat u één van onze formulieren op de site invult of wanneer u toestemming geeft om cookies te verzamelen.

Doel van de verwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie;
 • Het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen. De mails bevatten een link waarmee je jezelf kan afmelden;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Feyenoord, de partners van Feyenoord of andere partijen waarmee Feyenoord samenwerkt, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen;
 • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties, of campagnes aan jouw waarschijnlijke interesses, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven;
 • Analytische doeleinden. Feyenoord.nl kan de door jou opgegeven gegevens ook combineren met informatie verkregen op basis van jouw gebruik van de Feyenoord.nl-diensten om op basis hiervan de inhoud van de Feyenoord.nl-diensten beter op onder andere jouw wensen aan te passen. Dit gebeurt slechts als je hiervoor je toestemming hebt gegeven;
 • Het soms opnemen van telefoongesprekken, het evalueren van loketbezoeken en bewaren van e-mails en brieven voor training en coaching, om gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hiervan zal je altijd op de hoogte worden gesteld.
 • Het plaatsen van door supporters nadrukkelijk voor een actie ingezonden foto’s en bijbehorende gegevens op deze website (www.feyenoord.nl) of plaatsing van deze foto’s en gegevens in eventuele andere (promotionele) uitingen van de Feyenoord Juniorclub;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • Het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Jouw toestemming.


Bewaartermijnen
Feyenoord bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Verstrekking aan derden
Feyenoord kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”). Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

 • U via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
 • U commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
 • Uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

De door Feyenoord verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

 • Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Feyenoord-diensten die door partners van Feyenoord worden aangeboden. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst.; of
 • Feyenoord hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Feyenoord-diensten of om de rechten van Feyenoord te beschermen; of
 • Dit wettelijk is toegestaan.


In overleg met Feyenoord kan een Partner content, bijvoorbeeld in de vorm van een post, plaatsen op een Social Mediakanaal in beheer van Feyenoord. Partner krijgt hierbij inzicht in persoonsgegevens zoals gebruikersnaam en inhoud reacties op de post. Om gebruik van de persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het beheren van de post te voorkomen, heeft Feyenoord hierover afspraken gemaakt met Partners. Op deze manier beschermen wij jouw persoonsgegevens.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Feyenoord is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking.

Persoonsgegevens kunnen ook in opdracht van Feyenoord worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen wel onder de verantwoordelijkheid van Feyenoord en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. In dergelijke gevallen sluit Feyenoord met de verwerker een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Beveiliging
Feyenoord heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, word je verzocht contact met ons op te nemen via www.feyenoord.nl/service.

Jouw rechten als Feyenoord.nl-gebruiker
Als gebruiker heb je de onderstaande rechten. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan jouw verzoek om kopieën van jouw persoonsgegevens te verstrekken.

 • Het recht op inzage (art. 15). Dit houdt in dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie (art. 16) of verbetering van jouw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht van vergetelheid (art. 17), ook wel het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hierbij dien je er rekening mee te houden dat wij in sommige omstandigheden verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om de door jou gegeven toestemming weer in te trekken (art. 7);
 • Het recht op dataportabiliteit (art. 20). Hierbij heb je het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken (art. 21) tegen of te verzoeken om beperking (art.18) van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kan hiertoe een verzoek indienen via www.feyenoord.nl/service. Als je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Feyenoord.nl doet haar best correcte gegevens van jou te registeren en stelt je voor zover dat technisch mogelijk is en Feyenoord daarvoor een programma heeft, zelf in staat jouw gegevens aan te passen in jouw persoonlijke account.

Als je geen prijs stelt op commerciële boodschappen van Feyenoord, zal Feyenoord op jouw verzoek (dat je schriftelijk of per e-mail kunt doen via de hieronder genoemde contactgegevens) de toezending daarvan beëindigen. Als het gaat om commerciële boodschappen van partners van Feyenoord kun je jouw verzoek richten aan deze Feyenoord-partner.

Contactgegevens
Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met Feyenoord contact opnemen via www.feyenoord.nl/service.

Wijziging in deze privacyverklaring
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 15 december 2021. Feyenoord houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Je wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Via www.feyenoord.nl/service kun je contact opnemen met Feyenoord over deze privacyverklaring. Schriftelijke communicatie kun je richten aan:

Feyenoord Rotterdam N.V. (de officiële vennootschapsnaam en verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens ter zake deze privacyverklaring) t.a.v. Service & Tickets Postbus 9635 3007 AP Rotterdam

Hoofdpartner

Strategische partners

 • Castore
 • TOTO
 • QTerminals
 • Prijsvrij
 • Heineken
 • EuroParcs
 • D&R Group
 • Verloning[language]
 • LyondellBasell
 • BMW Breeman
 • VriendenLoterij
 • Univé
 • AD
 • RET
 • Knaken

Eredivisiepartner

 • ESPN