Image without alt

algemene voorwaarden

Als lid van Het Legioen verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden behorend bij het lidmaatschap.

Algemeen

Feyenoord Rotterdam N.V. heeft een officiële supportersclub, genaamd ‘Het Legioen’, opgericht. Deze supportersclub is ondergebracht in ‘Stichting Het Feyenoord Legioen’, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24429752, en handelt met inachtneming van de statuten van deze stichting. In juridische zin kunnen supporters ‘deelnemen’ aan Het Legioen, doch in de volksmond wordt dit vertaald als ‘lid zijn’ en ‘lidmaatschap’ van Het Legioen. Onderstaande voorwaarden gelden met betrekking tot Het Legioen.

Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: ‘De club’ betekent Feyenoord Rotterdam N.V., dus de betaald voetbalorganisatie; ‘Het stadion’ betekent Stadion Feijenoord (De Kuip) aan het Van Zandvlietplein 1 te Rotterdam; ‘Het Legioen’ betekent Stichting Het Feyenoord Legioen; ‘Het lid’ duidt op de natuurlijke persoon die zich formeel als deelnemer aan Het Legioen heeft verbonden.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Het Legioen. Door het lidmaatschap aan te vragen verklaart de aanvrager zich op voorhand akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Wijziging van de voorwaarden

Het Legioen behoudt zich het recht voor de voorwaarden in redelijkheid te allen tijde te wijzigen, zonder het lid vooraf op de hoogte te brengen. De actuele voorwaarden staan vermeld op www.feyenoord.nl/hetlegioen of kunnen op schriftelijk verzoek kosteloos aan het lid worden verzonden.

Algemeen

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. Een lidmaatschap op naam van een bedrijf is niet mogelijk, alleen natuurlijke personen kunnen lid worden; Per persoon kan één lidmaatschap worden aangevraagd; Het Legioen behoudt zich het recht voor een aanvraag van het lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren; De geldigheid van het lidmaatschap eindigt in ieder geval en zodra het lid komt te overlijden; Leden dienen te allen tijde er alles aan te doen om de goede naam en reputatie van de club niet te schaden. Het Legioen tolereert in elk geval geen slecht en/of gewelddadig gedrag ten opzichte van personeel of medewerkers van de club en/of Het Legioen. Voorts behoudt de club zich het recht voor om het lidmaatschap per direct te beëindigen indien het lid een stadionverbod opgelegd heeft gekregen; Het Legioen behoudt zich het recht voor om van naam te veranderen. De leden verwerven dan automatisch een lidmaatschap van de supportersclub onder de nieuwe naam.

Lidmaatschap

De naam, het adres, woonplaats, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mailadres van het lid worden geregistreerd in een gegevensbestand van de club. Feyenoord neemt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.

Deze gegevens worden verzameld om aan onze verplichtingen voortvloeiende uit het Legioenlidmaatschap te voldoen. Hiermee worden o.a. het toesturen van de Feyenoord Magazines en (mits aangevraagd) het welkomstpakket bedoeld.

De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

 • Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Feyenoord-diensten die door partners van Feyenoord worden aangeboden. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst.; of
 • Feyenoord hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Feyenoord-diensten of om de rechten van Feyenoord te beschermen; of
 • Dit wettelijk is toegestaan.

De gegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap actief is.

Gezinslidmaatschap

Indien er op een en hetzelfde adres reeds een lid van Het Legioen woonachtig is kan iemand anders op dit adres een gezinslidmaatschap afsluiten. Voor een gezinslidmaatschap gelden dezelfde rechten en plichten als op een gewoon lidmaatschap van toepassing zijn, met uitzondering van de ontvangst van het Feyenoord Magazine.

Lidmaatschapsperiode

Aanmelden voor een lidmaatschap kan op elk gewenst moment. Een lidmaatschap loopt tot en met het einde van het lopende voetbalseizoen. Een voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap heeft een minimale looptijd van 12 maanden. Na verloop van voornoemde periode van 12 maanden geldt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd.

Tarieven

Leden van 14 tot en met 17 jaar ontvangen een jongerenkorting. Peildatum is de leeftijd per 30 juni van het lidmaatschapsseizoen; Leden die per 30 juni van het lidmaatschapsseizoen 65 jaar of ouder zijn, ontvangen een ouderenkorting. Voor leden woonachtig in het buitenland gelden aangepaste tarieven; Indien een supporter zich na aanvang van het seizoen als lid aanmeldt, gelden de volgende tarieven, uitgedrukt in percentages van het geldende seizoentarief:

 • Aanmelding juli t/m december: 100%
 • Aanmelding januari t/m juni: 50%

Het Legioen behoudt zich het recht voor via speciale acties extra kortingen of aanbiedingen op het lidmaatschap te verlenen.

Betaling

Het lidmaatschap dient via een jaarlijks doorlopende incasso te worden voldaan. Indien automatische incasso niet kan plaatsvinden, ontvangt het lid een verzoek tot betaling. Indien niet aan dit verzoek wordt voldaan wordt het lidmaatschap geblokkeerd. De blokkering wordt opgeheven zodra de betaling is voldaan. Degene op wiens naam het lidmaatschap geregistreerd staat is verantwoordelijk voor tijdige betaling, ook wanneer het lidmaatschap door een derde is aangevraagd en er sprake is van een zogenoemde verlegde betaler.

Opzegging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt minimaal 12 maanden. Na verloop van 12 maanden geldt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat het lidmaatschap na 12 maanden opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dit loopt vanaf de dag tot de opzegging Feyenoord heeft bereikt. Inning van het lidmaatschapsgeld geschiedt in het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Eventueel te veel vooruitbetaald lidmaatschapsgeld wordt naar rato teruggestort.

De opzegging dient schriftelijk (en bij voorkeur aangetekend) verstuurd te worden. Indien sprake is van een verlegde betaler (d.w.z. het lidmaatschap wordt door een derde betaald) is degene op wiens naam het lidmaatschap geregistreerd staat verantwoordelijk voor opzegging van het lidmaatschap.

Bewijs van lidmaatschap

Legioen-leden ontvangen een Legioenpas. De Legioenpas is een bewijs van lidmaatschap. Het Legioen kan besluiten aan de Legioenpas extra gebruikersfaciliteiten toe te kennen. Het Legioen kan besluiten om de uitgave van een fysieke pas te stoppen en deze alleen nog digitaal te verstrekken.

In het geval er sprake is van seizoenkaarthouders, die tevens lid zijn van Het Legioen, geldt dat de (digitale) seizoenkaart tevens dienst doet als Legioenpas en zodoende een bewijs van lidmaatschap is. Eventuele extra gebruikersfaciliteiten die aan de Legioenpas worden toegekend zullen ook aan de seizoenkaart worden toegekend.

Feyenoord Magazine

Leden van Het Legioen ontvangen elke uitgave van Feyenoord Magazine per post thuis. Indien op één adres meerdere leden woonachtig zijn en (automatisch) gebruik maken van een gezinslidmaatschap, wordt per adres één magazine verzonden.

Informatievoorziening

Het Legioen informeert haar leden o.a. via Feyenoord Magazine, via een digitale nieuwsbrief of via www.hetlegioen.nl. Het Legioen gaat ervan uit dat alle zaken die zijn gecommuniceerd via hetzij Feyenoord Magazine, hetzij de website, hetzij de digitale nieuwsbrief, bij de leden van Het Legioen bekend is.

Service & Tickets

Voor vragen over het lidmaatschap kan je kijken op de pagina met Veelgestelde vragen of contact worden opgenomen met Feyenoord Service en Tickets. Klik hier voor onze contactgegevens of neem telefonisch contact op via 0900-1908.

Schriftelijke correspondentie via:

Stichting Het Legioen
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam

Hoofdpartner

Strategische partners

 • Castore
 • TOTO
 • QTerminals
 • Prijsvrij
 • Heineken
 • EuroParcs
 • D&R Group
 • Verloning[language]
 • LyondellBasell
 • BMW Breeman
 • VriendenLoterij
 • Univé
 • AD
 • RET
 • Knaken

Eredivisiepartner

 • ESPN