Image without alt

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Feyenoord ONE

Versie 4 januari 2024. Click here for the English version.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Feyenoord ONE, een media-abonnementsdienst van Feyenoord die Feyenoord-content beschikbaar stelt via de officiële Feyenoord-website en via de officiële Feyenoord-app. Je kunt een lidmaatschap nemen op Feyenoord ONE, wat in juridische zin een abonnement is.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Met Feyenoord ONE kun je beeld- en geluidsmaterialen, zoals onder andere wedstrijdbeelden, verslagen, commentaar, sfeerbeelden, documentaires, interviews en reportages bekijken die door Feyenoord beschikbaar worden gesteld.

1.2. Om gebruik te kunnen maken van Feyenoord ONE dien je een abonnement af te sluiten. Om een Feyenoord ONE abonnement af te kunnen sluiten moet je eerst een Mijn Feyenoord-account aanmaken via de website of Feyenoord-app. Om toegang te krijgen via de Feyenoord-app, moet je de Feyenoord-app downloaden vanuit de relevante app-store op je apparaat. De Feyenoord-app is gratis en we behouden ons het recht voor dit op elk moment te wijzigen.

1.3. Je dient de toegang tot jouw account middels een wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. Het wachtwoord dien je strikt geheim te houden. Feyenoord mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt vanaf jouw account na aanmelding met jouw wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Jij bent aansprakelijk voor al deze handelingen.

1.4. Jouw Mijn Feyenoord-account is persoonlijk. Het is niet toegestaan jouw account, of de toegang tot Feyenoord ONE, over te dragen of cadeau te doen aan derden, of op een andere manier door derden te laten gebruiken of aan derden beschikbaar te stellen. 

1.5. Met Feyenoord ONE worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Feyenoord via www.feyenoord.nl/privacy voor meer informatie. 

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Feyenoord ONE te gebruiken in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Feyenoord kan via de website of Feyenoord-app aanvullende voorwaarden stellen aan het gebruik van Feyenoord ONE. Je dient je aan deze gebruiksvoorwaarden en eventueel aanvullende voorwaarden op de website of in de Feyenoord-app te houden. 

2.2. Indien Feyenoord constateert dat je de voorwaarden uit artikel 2.1 overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Feyenoord ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.3. Indien naar het oordeel van Feyenoord hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Feyenoord of derden en/of van de dienstverlening via internet is Feyenoord gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 

2.4. Feyenoord is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Feyenoord gerechtigd om jouw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat je inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5. Feyenoord kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op jou verhalen. 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Feyenoord spant zich in om Feyenoord ONE beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Feyenoord onderhoudt Feyenoord ONE actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3. Feyenoord mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Feyenoord ONE aanpassen, opschorten of beëindigen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Feyenoord zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Artikel 4. Inhoud en intellectueel eigendom

4.1. De inhoud van Feyenoord ONE kan van tijd tot tijd wijzigen. Feyenoord behoudt zich het recht voor om inhoud toe te voegen en te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. 

4.2. De beeldkwaliteit van de inhoud kan afhankelijk zijn van het apparaat dat je gebruikt, je locatie, de snelheid van je internetverbinding of de opnamekwaliteit van de inhoud. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van passende apparatuur en verbindingen om de aangeboden inhoud op de beste manier te kunnen zien. 

4.3. Feyenoord ONE, de bijbehorende software alsmede alle inhoud op Feyenoord ONE behoren tot het intellectueel eigendom van Feyenoord of diens licentiegevers. 

4.4. Feyenoord ONE, en de inhoud, bevat technische beveiligingsmaatregelen ontwikkeld en geïnstalleerd door Feyenoord en/of derden. Het is op geen enkele manier toegestaan deze maatregelen te omzeilen of anderszins onbruikbaar te maken. 

4.5. Alle inhoud die via Feyenoord ONE beschikbaar wordt gesteld mag op geen enkele wijze aangepast, gekopieerd, beschikbaar gesteld, of anderszins gebruikt worden zonder aparte voorafgaande schriftelijke toestemming van Feyenoord, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.6. Meer specifiek is het uitdrukkelijk niet toegestaan inhoud, verder dan huiselijke kring, openbaar te maken of publiekelijk beschikbaar te stellen of anderen in staat te stellen inhoud openbaar te maken of in enige vorm publiekelijk beschikbaar te stellen.

Artikel 5. Vergoeding voor Feyenoord ONE

5.1. Aan het gebruik van Feyenoord ONE is een jaarlijkse vergoeding verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan. 

5.2. Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op de website.

5.3. Omdat Feyenoord ONE direct geleverd wordt, en wel op jouw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op jouw herroepingsrecht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht

6.1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid en uitsluitend voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Feyenoord beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2. Feyenoord is, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade zo snel mogelijk na ontdekking schriftelijk bij Feyenoord meldt.

6.4. In geval van overmacht is Feyenoord nimmer gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen of vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra je het aanbod voor de dienst aanvaardt en loopt dan voor de in het aanbod gemelde minimale duur en wordt daarna verlengd voor onbepaalde tijd. Indien je je wilt abonneren voor een specifieke live-uitzending wordt geadviseerd dit ruim van tevoren te doen. 

7.2. Gedurende de minimale duur kun je de overeenkomst niet opzeggen. Na verlenging voor onbepaalde tijd kun je op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Eventueel te veel vooruitbetaalde bedragen worden in dat geval naar rato terugbetaald. 

7.3. Feyenoord kan de overeenkomst beëindigen indien je achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van Feyenoord ONE. Feyenoord zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan jouw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1. Feyenoord mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2. Feyenoord zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via Feyenoord ONE zodat je daar kennis van kunt nemen.

8.3. Indien je een materiële wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van Feyenoord ONE na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Feyenoord ONE worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Feyenoord zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.4. Feyenoord is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Feyenoord ONE of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Hoofdpartner

Strategische partners

 • Castore
 • TOTO
 • QTerminals
 • Prijsvrij
 • Heineken
 • EuroParcs
 • D&R Group
 • Verloning[language]
 • LyondellBasell
 • BMW Breeman
 • VriendenLoterij
 • Univé
 • AD
 • RET
 • Knaken

Eredivisiepartner

 • ESPN