Image without alt

Algemene voorwaarden

Bekijk de voorwaarden die van toepassing zijn op een lidmaatschap van de Feyenoord Juniorclub 'Kameraadjes'.

1. Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 • ‘De club’ betekent Feyenoord Rotterdam N.V., dus de betaald voetbalorganisatie;
 • ‘Het stadion’ betekent Stadion Feijenoord (De Kuip) aan het Van Zandvlietplein 1 te
  Rotterdam;
 • ‘Kameraadjes’ betekent Feyenoord Juniorclub Kameraadjes;
 • ‘Het lidmaatschap’ betekent het lidmaatschap van de Feyenoord Juniorclub Kameraadjes;
 • ‘Het lid’ duidt op de natuurlijke persoon die zich middels een lidmaatschap aan Kameraadjes heeft verbonden.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden/ aanvraag

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Kameraadjes. Door het lidmaatschap aan te vragen verklaart de aanvrager zich op voorhand akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Een aanvraag dient ondertekend te worden c.q. geaccordeerd te worden door de wettige vertegenwoordiger indien van toepassing.

3. Wijziging van de voorwaarden

Kameraadjes behoudt zich het recht voor de voorwaarden in redelijkheid te allen tijde te wijzigen, zonder het lid vooraf op de hoogte te brengen. De actuele voorwaarden staan vermeld op https://kameraadjes.feyenoord.nl/voorwaarden-kameraadjes of kunnen op schriftelijk verzoek kosteloos aan de ouder/verzorger van het lid worden verzonden.

4. Algemeen

 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. Een lidmaatschap op naam van een bedrijf is niet mogelijk, alleen natuurlijke personen kunnen lid worden;
 • Per persoon kan één lidmaatschap worden aangevraagd;
 • Kameraadjes behoudt zich het recht voor een aanvraag van het lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren;
 • De geldigheid van het lidmaatschap eindigt in ieder geval en zodra het lid komt te overlijden;
 • Leden dienen te allen tijde er alles aan te doen om de goede naam en reputatie van de club niet te schaden. Kameraadjes tolereert in elk geval geen slecht en/of gewelddadig gedrag ten opzichte van personeel of medewerkers van de club en/of Kameraadjes;
 • Kameraadjes behoudt zich het recht voor om van naam te veranderen. De leden verwerven dan automatisch een lidmaatschap van de supportersclub onder de nieuwe naam.

5. Lidmaatschap

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en het e-mailadres van het lid, evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en bankrekeningnummer), worden geregistreerd in een gegevensbestand van de club. Feyenoord neemt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.
Deze gegevens worden verzameld om aan onze verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap van de Kameraadjes te voldoen. Hiermee worden o.a. het toesturen van het welkomstpakket, de jaarlijkse cadeaus, Kameraadjes Magazines en digitale nieuwsbrieven bedoeld.
De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

 • Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Feyenoord-diensten die door partners van Feyenoord worden aangeboden. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst.; of
 • Feyenoord hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Feyenoord-diensten of om de rechten van Feyenoord te beschermen; of
 • Dit wettelijk is toegestaan. 

  De gegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap actief is.

6. Leeftijdseisen

Voor het lidmaatschap geldt geen minimale leeftijd. Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd aan het einde van het voetbalseizoen waarin een lid 14 jaar is geworden.

7. Lidmaatschapsperiode

Aanmelden voor een lidmaatschap kan op elk gewenst moment. Het lidmaatschap loopt minimaal 12 maanden. Na verloop van 12 maanden geldt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd. De betaling van het lidmaatschap verloopt per voetbalseizoen. Een voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Aan het begin van een nieuw voetbalseizoen wordt het volledige jaartarief voor dat seizoen automatisch geïncasseerd.

8. Tarieven

 • Het lidmaatschap binnen Nederland kost € 25 per seizoen voor leden van 3 tot en met 14 jaar. Het lidmaatschap binnen Nederland kost € 15 per seizoen voor leden van 0 tot en met 2 jaar.
 • Indien een lid zich na aanvang van het seizoen als lid aanmeldt, gelden de volgende tarieven, uitgedrukt in percentages van het geldende seizoentarief:
  • Aanmelding juli – december 100%
  • Aanmelding januari – juni 50%
 • Kameraadjes behoudt zich het recht voor via speciale acties extra kortingen of aanbiedingen op het lidmaatschap te verlenen.

9. Betaling

 • Het lidmaatschap dient via een jaarlijks doorlopende automatische incasso te worden voldaan. Het lid, of zijn wettelijke vertegenwoordiger, dient te zorgen dat er voldoende saldo
  op de rekening staat. Tevens moet het correcte rekeningnummer bij ons bekend zijn.
 • Indien automatische incasso niet kan plaatsvinden, ontvangt het lid een verzoek tot betaling.
  Indien niet aan dit verzoek wordt voldaan wordt het lidmaatschap geblokkeerd. De blokkering wordt opgeheven zodra de betaling is voldaan. Blokkeren ontslaat het lid of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet van de betaalplicht.
 • Degene op wiens naam het lidmaatschap geregistreerd staat is verantwoordelijk voor tijdige betaling, ook wanneer het lidmaatschap door een derde is aangevraagd en er sprake is van een zogenoemde verlegde betaler. Het lid, of zijn wettelijke vertegenwoordiger, dient telkens het juiste bankrekeningnummer door te geven.

10. Opzegging van het lidmaatschap


Het lidmaatschap loopt minimaal 12 maanden. Na verloop van 12 maanden geldt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat het lidmaatschap na 12 maanden opzegbaar is, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dit loopt vanaf de dag tot de opzegging Feyenoord heeft bereikt. Inning van het lidmaatschapsgeld geschiedt in het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Eventueel te veel vooruitbetaald lidmaatschapsgeld wordt op verzoek naar rato teruggestort. De opzegging dient aangetekend verstuurd te worden met, indien van toepassing, een brief ondertekend door de wettige vertegenwoordiger. Indien sprake is van een verlegde betaler (d.w.z. het lidmaatschap wordt door een derde betaald) is degene die de aanmelding ondertekend heeft verantwoordelijk voor een tijdige opzegging.

11. Clubpas

Alle leden ontvangen een Kameraadjespas. De Kameraadjespas is een bewijs van lidmaatschap. Kameraadjes kan besluiten aan de Kameraadjespas extra gebruikersfaciliteiten toe te kennen.

12. Kameraadjes Magazine

Leden van Kameraadjes van 3 tot en met 11 jaar oud ontvangen elke uitgave van Kameraadjes Magazine per post thuis. Indien op één adres meerdere leden woonachtig zijn, ontvangen zij voor ieder afzonderlijk lid een Kameraadjes Magazine.

13. Digitale nieuwsbrief

Leden van Kameraadjes ontvangen binnen een door de club te bepalen periode telkens een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt melding gemaakt van nieuwsfeiten ten aanzien van Kameraadjes, wijzigingen van voorwaarden, aanbiedingen en acties. De wettige vertegenwoordiger van het lid dient er zelf op toe te zien dat Kameraadjes over een correct en werkend e-mailadres beschikt.

14. Website

Kameraadjes beschikt over een eigen website, www.kameraadjes.nl.

15. Informatievoorziening

Kameraadjes gaat er vanuit dat alle zaken die zijn gecommuniceerd via het Kameraadjes Magazine, hetzij de website, hetzij de digitale nieuwsbrief, bij de wettelijke vertegenwoordiger van de leden van Kameraadjes bekend is.

Schriftelijke correspondentie via:
Feyenoord Juniorclub Kameraadjes
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam

Hoofdpartner

Strategische partners

 • Sourcy